Με εμπειρία στην διαμεσολάβηση

_

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Ο Διαμεσολαβητής είναι ειδικά εκπαιδευμένος και καταρτισμένος για την υποβοήθηση στην επίλυση των συγκρούσεων από τα ίδια τα μέρη. Η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο κόστος, χρόνο και συναισθηματική πίεση. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών μπορεί να εφαρμοστεί σε εμπορικές και αστικές διαφορές και ειδικότερα στις οικογενειακές, εργατικές και άλλες διαφορές. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν, ο διαμεσολαβητής και τα μέρη με την παρουσία των δικηγόροων τους. Σύμφωνα με τον νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (2008/52/ΕΚ) «Ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή» (άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010).

Γ. & Κ. ΣΙΝΤΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δικηγόροι Ηγουμενίτσα
Δικηγόροι Ηγουμενίτσα

We work as team!

Η διαδικασία

_

Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα είναι χαρακτηριστικά της διαδικασίας που επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρώνονται στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα πραγματικά συμφέροντα των μερών, πολύ μακριά από τη λογική της αντιδικίας.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης διέπεται από κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι οι ακόλουθες:
• η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας,
• η ελεύθερη συμμετοχή των μερών
• η διαχείριση των συναισθημάτων τους,
• η ελαστικότητα της μορφής της διαδικασίας,
• η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών,
• η αποτελεσματική επικοινωνία,
• ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων διαμείβονται (μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς) και η – καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών – μη έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας.

Ο Διαμεσολαβητής

_

Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε διαιτητής. Μέσα από τις τεχνικές που έχει μάθει και εφαρμόζει, τα μέρη οδηγούνται, υπό την αιγίδα του, στην εξεύρεση της λύσης στο πρόβλημά τους, με βάση τα πραγματικά τους συμφέροντα. Εαν τα μέρη φτάσουν στην εξεύρεση λύσης, η διαμεσολαβητική διαδικασία περαιούται με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο αφού υπογραφεί από τα μέρη είναι πλήρως δεσμευτικό για αυτά, ενώ μπορεί να εκτελεστεί, αφού ακολουθηθεί κάποια τυπική διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων ή εν γένει εκτελεστών τίτλων.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμφωνίες ίσως επιτευχθούν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες. 
Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών.

Πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του γραφείου μας είναι διαθέσιμοι προκειμένου να σας παράσχουν διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης με όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα. Μη διστάσετε να μας καλέσετε τηλεφωνικά είτε να μας επισκεφθείτε, προκειμένου να σας γνωρίσουμε καλύτερα το θεσμό της διαμεσολάβησης και να σας μιλήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες του εναλλακτικού αυτού θεσμού επίλυσης των διαφορών!
Η διαμεσολάβηση αποτελεί λύση πολιτισμού!