Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των εικόνων, των γραφικών, των αρχείων και των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση της. 

Το Δικηγορικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης και θα προχωρά σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Η εξακολούθηση της χρήσης της σελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δικηγορικού Γραφείου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, παρεχόμενες υπηρεσίες, λογότυπα, επωνυμίες και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Το Δικηγορικό Γραφείο επιτρέπει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Ευθύνη χρήστη

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

Χρήση Συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”.

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας. Καμία ευθύνη δεν φέρει για τους σχετικούς συνδέσμους προς τον χρήστη.

Εγκυρότητα Ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την ιστοσελίδα. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 

Λοιποί όροι

Οι παρόντες αποτελούν τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη.  Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη χωρίς να αποδεικνύεται εγγράφως. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, ρυθμίζονται από την ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Ηγουμενίτσας στην Ελλάδα.