Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2023 απόφαση που εκδόθηκε από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, έγινε δεκτό ότι η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε
κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης στους
συνιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει στην τοποθέτησή τους λόγω προσβολής
της προσωπικότητάς του από τον συνιδιοκτήτη που της τοποθέτησε.


Το νομικό πλαίσιο για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας καθορίζεται από τον
Γενικό Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπ’ αρ. 679/2016 και την εν
γένει εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σε συνδυασμό με την με αριθμό 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και της με αριθμό 1/2011 1 Οδηγίας της
ανωτέρω Αρχής για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς
προστασίας προσώπων και αγαθών.


Με την ανωτέρω απόφαση έγινε δεκτό ότι: « ….η τοποθέτηση των καμερών
ασφαλείας χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας
εμποδίζει τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας να εισέρχονται και να
εξέρχονται από την οικία τους και να κυκλοφορούν ελεύθερα στους
κοινόχρηστους χώρους αυτής, αφού λειτουργούν υπό καθεστώς φοβίας
βιντεοσκόπησης των κινήσεών τους και των προσωπικών τους στιγμών, ενώ η
εικόνα τους μπορεί ανά πάσα στιγμή να τεθεί υπό οποιαδήποτε μορφής
επεξεργασία. Η παραβίαση που νιώθουν ότι έχουνε δεχθεί κι η φοβία να
διαμείνουνε στην οικία τους είναι τέτοιους μεγέθους, ώστε ουσιαστικά ο
εναγόμενος τους έχει εκτοπίσει από το ίδιο το ακίνητό τους.

Η κατάσταση αυτή
που έχει δημιουργηθεί έχει επηρεάσει την συμπεριφορά τους, έχει θέσει υπό
αδικαιολόγητο περιορισμό την ελευθερία τους ως εκδήλωση της προσωπικότητάς
τους και κατ’ ουσίαν παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της κοινωνικής τους
δραστηριότητας και της ιδιωτικής τους ζωής, καθώς και της προστασίας τους από
την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους στιγμών –
δεδομένων…».
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας σε
κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά
μετά από συναίνεση όλων των ενοίκων.

1 Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω οδηγία μπορεί να αξιοποιείται κατάλληλα από τους υπευθύνους επεξεργασίας. Ειδικότερα,
οποιοσδήποτε προτίθεται να προβεί σε εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης για τους ανωτέρω νόμιμους σκοπούς,
οφείλει να ανατρέξει στην οδηγία 1/2011 και να ενημερωθεί πλήρως:
Α)για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τις κάμερες που θα εγκαταστήσει (σε ποια σημεία επιτρέπεται να
τοποθετηθούν και σε ποια όχι, τι εμβέλεια μπορούν να έχουν, τεχνικά χαρακτηριστικά, μέγιστος χρόνος τήρησης δεδομένων,
κ.λπ.),
Β) για τις λοιπές υποχρεώσεις του (τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων, ικανοποίηση δικαιωμάτων, ασφάλεια επεξεργασίας,
κ.λπ.)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.