Το γραφείο μας καλύπτει κάθε τομέα του δικαίου, ακολουθεί δε ενδεικτική αναφορά αυτών:
 

 • Αστικό Δίκαιο (ενδεικτικές αναφορές, καθώς το γραφείο μας ασχολείται με την εν γένει επίλυση των ιδιωτικών διαφορών)

–  Σωματεία, δικαιοπραξίες, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

– Ενοχικό δίκαιο: Αποζημιώσεις από συμβάσεις πώλησης, διαφορές συνιδιοκτησίας, διαφορές από αδικοπραξίες, μισθώσεις ακινήτων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, δωρεές

– Εμπράγματο δίκαιο: μεταβιβάσεις ακινήτων και κινητών, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών/προσημειώσεων, κτηματολόγιο, διαφορές γειτονικού δικαίου

– Οικογενειακό δίκαιο: Διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία ανηλίκων/ενηλίκων, αναγνώριση/προσβολή πατρότητας

– Κληρονομικό δίκαιο: αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθηκών, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχή ανηλίκων

– Κληρονομικό δίκαιο: αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθηκών, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχή ανηλίκων

 • Ποινικό Δίκαιο

–  Εγκλήματα του κοινού ποινικού κώδικα (σωματικές βλάβες, ανθρωποκτονίες, κλοπές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, δυσφήμιση κ.λ.π.)

– Εγκλήματα ειδικών ποινικών νόμων (νόμος περί όπλων, νόμος περί λαθρεμπορίας, τελωνεικές παραβάσεις, φορολογικά εγκλήματα, νόμος περί ναρκωτικών κ.λ.π.)

 • Δημόσιο Δίκαιο

– Φορολογικό δίκαιο (ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγές, ανακοπές)

– Εξωσυμβατική ευθύνη της δημόσιας διοίκησης (αγωγές κατά του Δημοσίου)

– Κοινωνική ασφάλιση-συντάξεις

– Υπαλληλικές προσφυγές

– Απαλλοτριώσεις (αναγνώριση δικαιούχων)

 • Εμπορικό Δίκαιο

– Τραπεζικό Δίκαιο

– Δίκαιο ανωνύμων εταιριών, ομορρύθμων εταιριών, ετερόρρυθμων εταιριών, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), Δίκαιο συνεταιρισμών

– Δίκαιο Αστικής Αφερεγγυότητας (Νόμος Κατσέλη /Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Νόμος Δένδια)

– Πτωχευτικό Δίκαιο

– Κατοχύρωση σήματος

– Δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού

– Ναυτικό Δίκαιο

– Δίκαιο μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)

 • Εργατικό Δίκαιο

– Ατομικό εργατικό δίκαιο (καταγγελία συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, επιδόματα, υπερωρίες)

– Συλλογικό εργατικό δίκαιο

 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

– Προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

 • Διεθνές Δίκαιο

– Ιδιωτικό διεθνές (αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων διαζυγίου, επιμέλειας

τέκνων)

 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (εναλλακτική επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου)
 • Εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων
 • Διαχείριση/Εκμετάλλευση Ακινήτων
 • Ιταλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

– Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα (κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας σε βιβλία, τραγούδια, ποιήματα κ.λ.π., σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων)

 • Μεταφράσεις διαφόρων εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών, ποινικών μητρώων κ.λ.π.) στις ακόλουθες γλώσσες

– Αγγλική γλώσσα

– Ιταλική γλώσσα

– Γερμανική γλώσσα