Οι νομικές υπηρεσίες στον τομέα του ελληνικού αστικού δικαίου παρέχονται από το εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, προσφέροντας συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και βοήθεια για την πλοήγηση στις πολύπλοκες υποθέσεις αστικού δικαίου.

Ειδικότερα, ο Αστικός Κώδικας της Ελλάδας χωρίζεται σε πέντε μέρη, καθένα από τα οποία ασχολείται με συγκεκριμένες πτυχές του αστικού δικαίου:

Γενικές αρχές: Το μέρος αυτό περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές και τους ορισμούς που ισχύουν σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Καλύπτει έννοιες όπως η νομική προσωπικότητα, η ικανότητα, η εκπροσώπηση και οι δικαιοπραξίες.

Ενοχικό δίκαιο: Το μέρος αυτό ρυθμίζει τις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές. Ορίζει τα στοιχεία μιας έγκυρης σύμβασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών και τις συνέπειες της μη εκτέλεσης ή της αθέτησης της σύμβασης. Ασχολείται επίσης με την ευθύνη από αδικοπραξία και την αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από παράνομες πράξεις.

Ενδεικτικά, στο ενοχικό δίκαιο αναλαμβάνουμε υποθέσεις για:

 • Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις
 • Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μίσθιου
 • Αγωγές για αδικοπρακτική ευθύνη 

Εμπράγματο δίκαιο: Το εμπράγματο δίκαιο διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, την κατοχή και τη χρήση της περιουσίας. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία, την πνευματική ιδιοκτησία και διάφορα είδη εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως οι δουλείας και οι υποθήκες.

Ενδεικτικά, στο εμπράγματο δίκαιο αναλαμβάνουμε υποθέσεις για:

 • Αγοροπωλησίες ακινήτων και έλεγχος τίτλων
 • Παροχή συμβουλών για επενδύσεις
 • Διεκδικητικές αγωγές
 • Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του κτηματολογίου
 • Αγωγές διανομής

Οικογενειακό δίκαιο: Το οικογενειακό δίκαιο ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με το γάμο, το διαζύγιο, τα γονικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, την υιοθεσία και την επιμέλεια των παιδιών. Ρυθμίζει τις νομικές πτυχές των οικογενειακών σχέσεων, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των συζύγων, των γονέων και των παιδιών.

Ενδεικτικά, στο οικογενειακό δίκαιο αναλαμβάνουμε υποθέσεις για:

 • Αγωγές διαζυγίου 
 • Αγωγές επιμέλειας και διατροφής και ασφαλιστικά μέτρα
 • Αγωγές για αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας
 • Αιτήσεις υιοθεσίας

Κληρονομικό δίκαιο: Αυτό το μέρος του αστικού δικαίου ρυθμίζει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων μετά το θάνατο ενός προσώπου. Καλύπτει θέματα όπως οι διαθήκες, η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κληρονόμων και η διαχείριση και διανομή της περιουσίας του αποβιώσαντος.

Ενδεικτικά, στο κληρονομικό δίκαιο αναλαμβάνουμε υποθέσεις για:

 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών
 • Ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής 
 • Αγωγές προσβολής διαθηκών

Το ελληνικό αστικό δίκαιο ενσωματώνει επίσης τις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συνθηκών στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από τα δικαστήρια και τους νομικούς της χώρας.

Το εξειδικευμένο δικηγορικό μας γραφείο παρέχει όλες αυτές τις νομικές υπηρεσίες στον τομέα του ελληνικού αστικού δικαίου, προσφέροντας συμβουλές, νομική εκπροσώπηση και βοήθεια για την πλοήγηση στις πολύπλοκες υποθέσεις αστικού δικαίου στον νομό Ηπείρου αλλά και στην Κέρκυρα. Επικοινωνήστε μαζί μαςσήμερα για την υπόθεσή σας.